Cắt giảm 11 điều kiện kinh doanh, 19 TTHC trong lĩnh vực thông tin điện tử

Nghị định 27/2018/NĐ-CP cắt giảm 11 điều kiện buôn bán, 19 giấy má hành chính trong lĩnh vực nguồn tin điện tử so với Nghị định số 72 nhằm tạo môi trường đầu tư, buôn bán thuận lợi hơn cho đơn vị.

Ngày 1/3/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về chủa quản, cung cấp, tiêu dùng nhà cung cấp Internet và nguồn tin trên mạng.

So với quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và các thông tư chỉ dẫn thi hành, Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 chủa quản, cung cấp, tiêu dùng nhà cung cấp Internet và nguồn tin trên mạng đã sửa đổi, huỷ bỏ nhiều điều kiện buôn bán và giấy má hành chính không còn thích hợp nhằm tạo môi trường đầu tư, buôn bán thuận lợi hơn cho đơn vị, hỗ trợ tư nhân, đơn vị, đơn vị trong thời kỳ hoạt động cũng như chuẩn bị giấy má cấp phép trong các lĩnh vực nguồn tin điện tử, viễn thông…

Thông tin điện tử,viễn thông
Nghị định số 27 nhằm tạo môi trường lớn mạnh cho nguồn tin điện tử, viễn thông

Cụ thể đối với lĩnh vực nguồn tin điện tử, Nghị định 27/2018/NĐ-CP đã cắt bỏ 11 điều kiện đăng ký buôn bán, 13 giấy má hành chính và giảm 6 giấy má hành chính:

Cắt bỏ 5 điều kiện đăng ký buôn bán trong lĩnh vực cung cấp nhà cung cấp game điện tử trên mạng gồm: Điều kiện về nhân sự tốt nghiệp đại học trở lên chịu bổn phận chủa quản hoạt động game điện tử và diễn đàn người chơi khi coi xét, cấp giấy phép cung cấp nhà cung cấp G1, cấp giấy chứng nhận G2, G3, G4 và cấp quy chế thông qua nội dung, kịch bản G1; điều kiện về phương án khoa học và điều kiện về phương án cam đoan uy tín nhà cung cấp, cam kết an toàn bộ máy khi có sự cố xảy ra khi coi xét, cấp quy chế thông qua nội dung, kịch bản G1 do các nội dung này đã được quy định trong điều kiện cấp giấy phép cung cấp nhà cung cấp game điện tử G1 trên mạng.

Cắt bỏ 6 điều kiện trong lĩnh vực hoạt động trang nguồn tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội gồm: 4 điều kiện về nhân sự chịu bổn phận chủa quản nội dung nguồn tin; 1 điều kiện về phương án nguồn vốn cam kết thiết lập bộ máy thiết bị; 1 điều kiện quy định về điều kiện khoa học đối với quy định về cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Bỏ 2 giấy má trong cấp giấy phép thiết lập trang nguồn tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội: Bản sao có chứng nhận bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lí lịch của người chịu bổn phận chủa quản nội dung có công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.

Bỏ 11 giấy má trong lĩnh vực cung cấp nhà cung cấp game điện tử trên mạng: Sơ yếu lí lịch nhân sự chịu bổn phận chủa quản hoạt động cung cấp nhà cung cấp game điện tử có công nhận của cơ quan có thẩm quyền trong cấp mới; bản sao giấy phép cung cấp nhà cung cấp game điện tử G1 trên mạng, quy chế thông qua nội dung kịch bản game điện tử G1 đã được cấp trong thành phần giấy má buộc phải sửa đổi bổ sung giấy phép; bản sao giấy phép cung cấp nhà cung cấp game điện tử G1 còn thời hạn tối thiểu 1 năm trong thành phần giấy má buộc phải cấp quyết đinh thông qua nội dung kịch bản; 1 số nội dung bộc lộ về phương án khoa học trong thành phần giấy má thông qua nội dung kịch bản game điện tử G1…

Giảm bớt 2 giấy má trong cấp giấy phép thiết lập trang nguồn tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội: Thay vì buộc phải phải nộp bản sao có chứng nhận các giấy má đăng ký buôn bán (đối với đơn vị), quy chế thành lập (đối với đơn vị),… thì chỉ buộc phải bản sao hợp thức bao gồm bảo sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng nhận hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc các giấy má nêu trên…

Giảm 4 giấy má trong lĩnh vực cung cấp nhà cung cấp game điện tử trên mạng.

Nghị định 27/2018/NĐ-CP cũng quy định rút ngắn thời kì cấp giấy phép thiết lập trang nguồn tin điện tử tổng hợp từ 15 ngày khiến việc xuống còn 10 ngày khiến việc và từ 30 ngày khiến việc xuống còn 30 ngày đối với giấy má cấp phép thiết lập mạng xã hội, giấy má cấp phép game điện tử.

Ngoài ra, để tăng tiến hiệu lực, hiệu quả chủa quản nhà nước trong lĩnh vực nguồn tin điện tử, Nghị định 27/2018/NĐ-CP cũng bổ sung quy định về thu hồi giấy phép thiết lập trang nguồn tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội trong các trường hợp vi phạm quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018.

H.P.